Kriminell djurrättsaktivism

Svar på skriftlig fråga 2018/19:510 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/01404/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:510 av Runar Filper (SD) Kriminell djurrättsaktivism

Runar Filper har frågat mig om jag ämnar ålägga Rikspolisstyrelsen att ta ett nationellt helhetsansvar för att kartlägga, bekämpa och lagföra de individer och organisationer som ägnar sig åt kriminell djurrättsaktivism.

Låt mig inledningsvis understryka att vi inte kan acceptera att någon för att uppnå politiska syften förstör eller stjäl någon annans egendom, eller i värsta fall skadar andra människor. Detta har ingen plats i en demokrati och vi kan inte tolerera det i vårt samhälle. De som begår dessa brott äventyrar dessutom det målmedvetna arbete för ett stärkt djurskydd som seriösa organisationer och lantbrukare utför.

Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att den typ av brott som bland annat lantbrukare utsätts för ska hanteras effektivt av rättsväsendet, både avseende lagstiftning och resurser. Näringsidkare måste givetvis kunna bedriva sin verksamhet utan att riskera att utsättas för ofredande, hot, skadegörelse eller andra brottsliga handlingar.

Jag har diskuterat brottslighet kopplad till djurrättsaktivism med bl.a. rikspolischefen och fått information om hur myndigheten arbetar. Jag vet att Polismyndigheten tar problematiken på allvar och att myndigheten samarbetar med Säkerhetspolisen. Regeringen avser följa arbetet. I det nyligen beslutade regleringsbrevet till Polismyndigheten framgår att myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att motverka brottslighet kopplad till djurrättsaktivism.


Stockholm den 17 april 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-04)