Kulturarv från bronsåldern hotat av ras

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3257 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
Fi2021/ 02407 Finansdepartementet Finansmarknadsminister och biträdande finansminister Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3257 av Per-Arne Håkansson (S) Kulturarv från bronsåldern hotat av ras

Per-Arne Håkansson har frågat mig hur jag ser på att kunna stärka insatserna för att vårda Kungagraven i Kivik, med anor från bronsåldern, och andra platser av kulturhistoriskt intresse.

Per-Arne Håkansson beskriver att det som föranleder hans fråga är att gravkammaren och gravområdet vid Kiviksgraven, en gravplats från bronsåldern, kommer att behövas hållas stängda under 2021 på grund av instabilitet och rasrisk. Besökare kommer inte att kunna ta sig in i Kungagraven, vilken är en betydande attraktion i Kivik.

Per-Arne Håkansson beskriver vidare att det enligt uppgifter framgår att Statens fastighetsverk (SFV), som förvaltar platsen, inte anser sig ha möjlighet varken till löpande underhåll eller nödvändig upprustning.

Regeringen anser att bevarande av det gemensamma kulturarvet är viktigt. Statens anslag till kulturarv och kulturmiljöer syftar till att bevara, använda och utveckla genom insatser för bl.a. tillgänglighet, säkerhet, vård och underhåll. Myndigheter som Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna får anslag för att tillse dessa insatser. Det är viktigt att poängtera att även det arbete som görs av lokala aktörer och civilsamhället är oerhört betydelsefullt för kulturarvet.

Av propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) framgår att den statliga fastighetsförvaltningen behöver vara kostnadseffektiv. Särskilt förvaltningen av s.k. bidragsfastigheter – dvs. fastigheter som saknar förutsättningar att långsiktigt ge ett ekonomiskt överskott – kräver särskild uppmärksamhet långsiktigt, eftersom de finansieras med statliga medel.

Det är SFV som ansvarar för att bl.a. förvalta viss del av statens fasta egendom. Med det ansvaret följer även ansvar för att tillse att olyckor inte inträffar och ekonomiskt prioritera bland behoven i de miljöer som myndigheten förvaltar.

SFV har i sitt regleringsbrev för 2021 ett återrapporteringskrav att redovisa vilka åtgärder som har vidtagits 2021, samt vilken planering som finns, för att långsiktigt uppnå den inriktning för statens förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter som anvisats i kulturarvspropositionen.

För att stärka förvaltningen av de fastigheter i SFV:s bestånd som saknar förutsättningar att ge ett långsiktigt ekonomiskt överskott har anslaget till bidragsfastigheterna ökats med drygt 60 miljoner kronor under 2021 efter förslag från regeringen i budgetpropositionen för 2021. Samtidigt är regeringens ambition att intäkterna från bidragsfastigheterna på sikt ska öka och att kostnaderna på sikt ska minska.

Stockholm den 23 juni 2021

Åsa Lindhagen

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-06-16)