Kustbevakningen utmed Norrlandskusten

Svar på skriftlig fråga 2013/14:665 besvarad av Eva Sonidsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Dnr Fö2014/1108/SSK

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:665 av Eva Sonidsson (S) Kustbevakningen utmed Norrlandskusten

Eva Sonidsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera Norrlandskusten en väl fungerande sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss.

Kustbevakningen genomför varje dag viktiga insatser längs Sveriges kust och sjöar. De senaste åren har Kustbevakningen uppgraderats med nya kombinationsfartyg, mindre patrullfartyg och flygplan.

Kustbevakningen har i budgetunderlaget för 2015-2017 aviserat om ekonomiska underskott från och med 2015. Kustbevakningens avisering om kommande underskott har föranlett Regeringskansliet att arbeta med att hitta möjligheter för att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi inom Kustbevakningen. Arbetet ska ge regeringen möjlighet att fatta strategiska beslut i syfte att skapa balans i verksamheten.

Kustbevakningen äger, inom ramen för myndighetsförordningen och myndighetens instruktion, frågorna om sin organisation, utformningen av den, diskussioner med anställda, länsstyrelser, kommuner och andra berörda. Kustbevakningen ansvarar också för att verksamheten bedrivs effektivt och att myndigheten hushållar väl med statens medel. Regeringen fastställer således ramen för Kustbevakningens uppgifter och styr inte myndighetens utformning i detalj.

Regeringskansliet arbetar för närvarande med frågan om Kustbevakningens ekonomiska situation.

Stockholm den 18 juni 2014

Karin Enström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-05)