Kvinnor som rövats bort av Boko Haram och IS

Svar på skriftlig fråga 2013/14:767 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:767 av Amineh Kakabaveh (V) Kvinnor som rövats bort av Boko Haram och IS

Amineh Kakabaveh har frågat mig om vad jag som utrikesminister avser att göra för att de kvinnor som rövats bort och förslavats av Boko Haram och IS ska befrias.

När över 200 unga skolflickor i norra Nigeria kidnappades i april chockades en hel värld. På liknande sätt tar vi nu del av skakande uppgifter från mellanöstern, där ISIL också har fört bort och kidnappat kvinnor.

Sverige kan på olika sätt ge stöd till krafter som försvagar möjligheterna för Boko Haram och ISIL att verka, och även ge vårt stöd till aktörer som har möjlighet att konkret bidra i arbetet med att befria kidnappade kvinnor i de berörda länderna. Sverige kan också ge stöd till aktörer inom civilsamhället, bland andra kvinnorättsorganisationer, som på både lång och kort sikt arbetar för att stärka kvinnors och flickors åtnjutande av mänskliga rättigheter.

När det gäller de kidnappade 200 skolflickorna i Nigeria så har Sveriges regering, liksom många andra, krävt att flickorna ska återföras - omedelbart och ovillkorligen. Flera av EU:s medlemsstater och andra aktörer har erbjudit Nigeria konkret hjälp för att hitta en lösning till

den nu aktuella kidnappningen. Detta välkomnar vi. Samtidigt som den nigerianska regeringen får praktiskt stöd från omvärlden i sökandet efter flickorna så behöver också frågorna om konfliktorsakerna och Boko Harams framfart i Nigeria hanteras politiskt. Det behövs en bredare politisk och ekonomisk strategi där större vikt fästs vid utveckling, utbildning, gott samhällsstyre och respekt för mänskliga rättigheter.

I annat fall kommer det bli svårt att finna en mer varaktig lösning på säkerhetsproblemen i Nigeria. Viktigt är också att särskilt de fattiga nordöstra delarna av Nigeria, från vilka Boko Haram utgår, får mer ekonomiskt stöd från regeringen. Jag har framfört detta till min nigerianska utrikesministerkollega vid flera tillfällen. Samma budskap

har också förmedlats av EU gemensamt.

När det gäller de kvinnor som tillfångatagits av ISIL är detta ett av

flera exempel på våld, övergrepp och MR-kränkningar som befolkningen

i Irak och Syrien drabbats av i och med ISIL:s framfart. En viktig del i

att kunna börja utreda de kidnappningar av kvinnor som gjorts av ISIL handlar om att först och främst stoppa ISIL:s utbredning i regionen.

Att USA, efter begäran av regeringen i Bagdad, påbörjat luftanfall mot ISIL är välkommet i detta avseende. Insatser av detta slag behöver kompletteras med en koordinerad politisk strategi. En hållbar lösning kräver en politisk process i Bagdad som utmynnar i en ny regering som är representativ för Iraks mångfald. Det internationella samfundet och särskilt FN har också möjligheter att agera för att motverka ISIL:s framfart. Säkerhetsrådets beslut om riktade finansiella sanktioner, vapenembargo och reseförbud för medlemmar i ISIL och associerade grupper (resolution 2161/2014 och 2170) är något som vi välkomnar. Vi uppmanar säkerhetsrådet att fortsatt agera för att få stopp på våldet och övergreppen, något som är en grundförutsättning för att både motverka framtida bortrövanden av kvinnor och en möjlighet att komma till rätta med de brott, exempelvis kidnappningar, som redan genomförts i områden som kontrolleras av ISIL.

Stockholm den 2 september 2014

Carl Bildt

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-08-20)