Kvinnors företagande

Svar på skriftlig fråga 2014/15:726 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2015/5244/FF

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:726 av Désirée Pethrus (KD) Kvinnors företagande

Désirée Pethrus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra förutsättningarna så att fler kvinnor väljer att starta företag.

Jobbskaparna finns framför allt i de små och medelstora företagen. Framgångsrika och växande företag som anställer är helt avgörande för att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU till 2020. Regeringen för därför en politik för fler och växande företag. Stabila offentliga finanser är en förutsättning för våra investeringar i infrastruktur, forskning, bostäder och klimatomställning samt för de kunskapsreformer som krävs för ett modernt arbetsliv med ett bättre fungerande utbildningssystem och bättre matchning. Tillsammans med en aktiv näringspolitik för bättre finansering till innovativa och växande företag och en ökad export utgör detta regeringens jobbagenda och stärker förutsättningarna för företag att skapa, växa och exportera med bas i Sverige.

En mångfald av företag och företagare är viktigt för näringslivets konkurrenskraft, förnyelse och hållbarhet. Därför vill regeringen ta tillvara på erfarenheterna från de riktade insatser som genomförts under de senaste åren. Regeringen aviserade redan i höstas att de företagsfrämjande insatserna ska utvecklas så att alla företag och företagare oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder, branschtillhörighet eller geografisk placering ska få tillgång till dem på likvärdiga villkor. Regeringen är mån om att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Tidigare i år presenterade Tillväxtverket en strategi för hur kvinnor och män ska få ta del av de företagsfrämjande insatserna på lika villkor. Strategin är ett viktigt verktyg för det fortsatta arbetet med att främja hållbar tillväxt och ett dynamiskt näringsliv.

Jag kommer att följa arbetet med att göra de företagsfrämjande insatserna tillgängliga för alla företag och företagare på lika villkor.

Stockholm den 16 juli 2015

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-07-06)