Landsbygdsutvecklingen i Bergslagen

Svar på skriftlig fråga 2014/15:524 besvarad av Sven-Erik Bucht (S), statsråd

Sven-Erik Bucht (S), statsråd

Dnr N2015/4101/HL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:524 av Olle Thorell (S) Landsbygdsutvecklingen i Bergslagen

Olle Thorell har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att bidra till en positiv landsbygdsutveckling i Bergslagen.

Frågan uppkommer eftersom Statens jordbruksverk i april beslutade att Leader Bergslagen är ett av de områden vars strategi inte har prioriterats i det fortsatta arbetet med Lokalt ledd utveckling under den innevarande programperioden.

Först och främst vill jag betona att jag förstår att det är ett tråkigt besked för de fem områden som inte har prioriterats. Mycket arbete har lagts ner på de lokala utvecklingsstrategierna och att hitta det sätt man bedömer att området bäst skulle utvecklas på. Regeringen har uppdragit till Statens jordbruksverk att ansvara för urvalsprocessen, genom ett regeringsuppdrag där myndigheten fått i uppdrag att välja ut strategier som i hög grad bidrar till att uppfylla mål och prioriteringar för de berörda EU-programmen och som bedöms ha en tillräcklig administrativ kapacitet. Att göra en prioritering och bestämma hur förslagen till strategier ska bedömas har varit Statens jordbruksverks ansvar och jag har förtroende för hur de har skött sitt uppdrag.

Nu när prioriteringen är gjord är det värt att lyfta fram att arbetet med lokalt ledd utveckling är en del av de politiska insatser som riktar sig till landsbygden. Även om det är mycket pengar som går till arbetet med Lokalt ledd utveckling, så är det en liten del av de EU-finansierade program och den nationella politik som syftar till att skapa förutsättningar för att kvinnor och män ska kunna bo och jobba i hela landet. I det här läget tror jag att det är viktigt att se vilka andra medel som finns för landsbygdsutveckling på den lokala nivån.

För att lyfta fram några andra finansieringsmöjligheter vill jag peka på några åtgärder i landsbygdsprogrammet, där budgeten på 36 miljarder helt syftar till att utveckla den svenska landsbygden inom ett flertal områden. Även utanför de medel som är knutna till Lokalt ledd utveckling finns det mycket pengar som kan användas för lokalt utvecklingsarbete. Jag tänker exempelvis på stöd till lokal serviceutveckling, till projekt inom exempelvis turism, idrotts- och fritidsanläggningar eller utveckling av småskalig infrastruktur, eller de ytterligare möjligheter som finns att utveckla bland annat miljö, konkurrenskraft och företag.

Mot denna bakgrund ser jag därför att det finns förutsättningar att arbeta brett med landsbygdsutveckling utifrån ett lokalt perspektiv.

Stockholm den 21 maj 2015

Sven-Erik Bucht

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-05-12)