Länsstyrelsens efterforskande av journalistiska källor

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1335 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


Fi2018/

02121/SFÖ

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1335 av Magnus Oscarsson (KD) Länsstyrelsens efterforskande av journalistiska källor

Magnus Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att de anställda vid samtliga länsstyrelser är medvetna om och respekterar meddelarskyddet för den som lämnar uppgifter till massmedierna.

Rätten för de som arbetar inom det allmänna att lämna information för publicering i grundlagsskyddade medier, den s.k. meddelarfriheten, är ett komplement till den insynsmöjlighet som offentlighetsprincipen ska säkerställa. Meddelarfriheten, som dock inte gäller utan undantag, kompletteras av regler om anonymitetsskydd och förbud för myndigheter och andra allmänna organ att efterforska vem uppgiftslämnaren är. Den som har utnyttjat sin meddelarfrihet får inte heller drabbas av repressalier. Meddelarskyddet ska efterlevas och Justitieombudsmannen och Justitiekanslern vakar genom sin tillsynsverksamhet över att efterforsknings- och repressalieförbuden upprätthålls.

Myndigheters verksamhet bygger på rättsliga grunder. Lagar och regler ska följas, och statsanställda på alla nivåer är ansvariga för att statlig förvaltning överensstämmer med rättsstatsprincipen och bedrivs effektivt. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda ska genomsyra arbetet. Arbetet med en god förvaltningskultur i staten, som också innefattar frågor såsom respekt för meddelarskyddet, står högt på regeringens dagordning. Regeringen har därför gett Statskontoret i uppgift att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Det handlar bland annat om att skapa forum för diskussion och erfarenhetsutbyte, att tillhandahålla adekvata utbildningar och att ständigt aktualisera de här frågorna bland medarbetare i den statliga förvaltningen.

De enskilda myndigheterna har själva ytterst ansvaret för att driva arbete för en god förvaltningskultur framåt. Att förstärka och utveckla en god förvaltningskultur i statsförvaltningen är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete.

Stockholm den 30 maj 2018

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-05-22)