LCA-analyser som styrmedel

Svar på skriftlig fråga 2018/19:788 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)


Fi2019/

02456

/BB

Finansdepartementet

Finansmarknads- och bostadsministern

biträdande finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:788 av Betty Malmberg (M)
LCA-analyser som styrmedel

Betty Malmberg har frågat miljö- och klimatministern samt vice statsministern Isabella Lövin om vilka åtgärder ministern avser att vidta för att LCA-analyser som ska ligga till grund för lagstiftning, där så är lämpligt, faktiskt kommer att spegla en fullständig livscykel och inte bara delar av densamma.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

På uppdrag av regeringen lämnade Boverket i juli 2018 ett förslag om att införa ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av vissa byggnader (Boverkets rapport 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader). Kravet föreslås inledningsvis omfatta flerbostadshus och lokaler, med vissa undantag, och de inledande delarna av en byggnads livscykel, dvs. byggskedet. Att införa ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är en prioriterad fråga för regeringen, och omfattas av den överenskommelse som träffats mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Enligt överenskommelsen ska ett sådant krav införas fr.o.m. den 1 januari 2022.

Den 19 juni 2019 beslutade regeringen om ett uppdrag till Boverket att under 2019 inleda ett förberedande arbete för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Som en del i detta arbete ska Boverket ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln. Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration ska ses som ett led i styrningen mot en minskad klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv. Det är viktigt att branschen får tillgång till långsiktiga ramverk och planeringsförutsättningar i sammanhanget. En tydlig plan för den fortsatta utvecklingen och tillämpningen av klimatdeklarationen kan ge sådana förutsättningar.

Stockholm den 18 juli 2019

Per Bolund

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-17)