Licensjakt på varg

Svar på skriftlig fråga 2018/19:787 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)Svar på fråga 2018/19:787 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Licensjakt på varg

Kjell-Arne Ottosson har frågat mig hur jag avser agera för att möta det som enligt Kjell-Arne är en avsaknad av förståelse för landsbygdens befolkning inom vargtäta områden.

Vad gäller rovdjurspolitiken är det långsiktiga målet att varg, björn, järv lodjur och kungsörn ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. Samtidigt som vi har livskraftiga rovdjursbestånd, ska de som lever och verkar på landsbygden känna trygghet, bedriva jakt och hålla tamboskap.

Naturvårdsverket har det övergripande nationella ansvaret för att genomföra den beslutade rovdjurspolitiken, däribland frågor om licensjakt. Naturvårdsverkets ställningstagande att inte delegera möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg under kommande jaktsäsong påverkar inte länsstyrelsernas möjlighet att besluta om skyddsjakt för att exempelvis förebygga allvarliga skador på tamdjur. Det är viktigt att dessa beslut fattas regionalt, där man har kunskap om sina lokala förhållanden. Skyddsjakt är en viktig del i rovdjursförvaltningen.

Regeringen har med vårändringsbudgeten säkerställt att Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter liksom länsstyrelserna kan fortsätta sitt planerade arbete med bland annat rovdjursinventeringar.

Människor ska kunna leva och bedriva näringar där rovdjuren finns. En livskraftig och aktiv landsbygd behövs för en hållbar utveckling och tillväxt i hela landet.

Stockholm den 27 juni 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-14)