Luftrum och luftrumsklasser

Svar på skriftlig fråga 2018/19:728 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


N2019/01759/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:728 av Mikael Larsson (C)
Luftrum och luftrumsklasser

Mikael Larsson har frågat mig om jag är beredd att öppna för flera luftrumsklasser eller andra åtgärder för att snarast säkerställa att flygsport och det kommersiella flyget kan samsas på lika villkor inom luftrummet.

Regeringen gav i maj 2018 Luftfartsverket i uppdrag att genomföra en fördjupad studie avseende utformning av det svenska luftrummet. Luftfartsverket skulle bland annat föreslå en luftrumsstrategi som kan utgöra underlag för uppdrag att genomföra en översyn av luftrummet. Luftrummets utformning och kapacitet är av stor betydelse för en säker, effektiv och miljöanpassad luftfart samt för ett lands ekonomi och konkurrenskraft. Luftrummets utformning har också stor betydelse för de olika luftrumsbrukare som finns.

Det aktuella uppdraget redovisades till regeringen i maj i år. Min ambition i det kommande arbetet är att hålla en öppen dialog med alla berörda aktörer med målsättning att luftrummet ska kunna delas av intressenterna på ett säkert, effektivt och hållbart sätt.

Stockholm den 12 juni 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-05)