Mammografi efter 74 års ålder

Svar på skriftlig fråga 2021/22:827 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2021/22:827 av Katarina Brännström (M)
Mammografi efter 74 års ålder

Katarina Brännström har frågat mig om jag kan tänka mig att göra en översyn av systemet så att de kvinnor som är 74 år och äldre som vill fortsätta sina kontroller kan gå direkt till mammografin och få undersökning inom de stipulerade tidsintervallerna och att staten står för kostnaden.

Bröstcancer drabbar kvinnor inom ett mycket brett åldersintervall, från strax före 20 års ålder och resten av livet. Det är mycket sällsynt med bröstcancer före 20 års ålder men det förekommer. Bröstcancerscreening med mammografi utvärderas kontinuerligt av Socialstyrelsen. Inom åldersintervallet 40–74 år med ett intervall om 18–24 månader så har man sett att det finns vetenskapligt stöd för att nyttan med mammografi överväger riskerna.

När det gäller screening, där det är vården som kallar till mammografi, har regionerna att följa Socialstyrelsens rekommendationer. Vad gäller mammografi för kvinnor äldre än 74 år ligger det utanför rekommendationen om screening. För kvinnor äldre än 74 år finns det möjlighet till mammografi, men det är regionerna som avgör hur den vården ska utformas.

Staten tillför medel till regionerna för att mammografi ska erbjudas avgiftsfritt inom de åldersintervaller som Socialstyrelsen rekommenderar. I övrigt står det regionerna fritt att erbjuda och finansiera den vård som de anser ska erbjudas.

Socialstyrelsen utvärderar screeningprogrammen med regelbundna intervall utifrån ny kunskap för att se om nya screeningmetoder, behandlingar och ökad livslängd förändrar balansen mellan fördelar och nackdelar. För bröstcancerscreening pågår en sådan utvärdering för närvarande, vilken skulle kunna leda till ändrade rekommendationer om ålder. Utvärderingen beräknas vara klar under 2023.

Stockholm den 26 januari 2022

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-01-19)