Människohandel i samband med bärplockning

Svar på skriftlig fråga 2010/11:671 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 12 september

Svar på fråga

2010/11:671 Människohandel i samband med bärplockning

Justitieminister Beatrice Ask

Johan Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inför kommande bärsäsonger stoppa misstänkt människohandel vad avser utländsk arbetskraft som luras till Sverige med löften om förmånliga villkor för att plocka bär i de svenska skogarna.

Under bärsäsongen 2010 kom rapporter om att bärplockare från bland annat Thailand och Bulgarien hade utnyttjats i Sverige. Inför bärsäsongen 2011 har berörda myndigheter därför samverkat för att höja beredskapen. Migrationsverket har också ändrat sina riktlinjer vid handläggningen av ansökningar om arbetstillstånd för bärplockare från länder utanför EU.

Trots att myndigheterna var bättre förberedda inför årets bärsäsong har det även i år kommit rapporter om misstänkt människohandel. Det pågår också brottsutredningar och misstänkta har frihetsberövats. Människor får inte utnyttjas på det här sättet. Frågan har uppmärksammats av regeringen sedan tidigare och vi har vidtagit en rad åtgärder för att förhindra människohandel.

Människohandelsbrottet ändrades den 1 juli 2010 i syfte att effektivisera straffbestämmelsen och förstärka det straffrättsliga skyddet mot människohandel. Människohandelsbrottet omfattar situationer av olika slag, till exempel utnyttjande för tvångsarbete. Dessutom kan det avse sådana situationer som innebär nödläge för den utsatte, till exempel att en person förmås arbeta under synnerligen svåra förhållanden till en mycket låg lön.

Vidare har regeringen satsat mer än 215 miljoner kronor på en handlingsplan mot människohandel för sexuella ändamål. Flera av de åtgärder som har vidtagits inom ramen för handlingsplanen har bidragit till ökade kunskaper om fenomenet människohandel och därmed också till möjligheterna att bekämpa det.

Regeringen kommer att fortsätta följa denna fråga. Inte minst gäller det att berörda myndigheter och organisationer kan samverka på ett bra sätt. De erfarenheter som gjorts när det gäller samverkan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål bör också kunna tas till vara när det gäller människohandel för andra utnyttjandeformer. Jag förutsätter också att berörda myndigheter i samverkan utvärderar effekten av de åtgärder som vidtagits för att förhindra missförhållanden nästa bärsäsong.

Händelser

Inlämnad: 2011-08-31 Anmäld: 2011-09-01 Besvarad: 2011-09-12 Svar anmält: 2011-09-15

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-08-31)