Människor som slussas mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:608 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)


Dnr A2019/00890/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen


Svar på fråga av Ulla Andersson (V) 2018/19:608

Människor som slussas mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Ulla Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bistå de människor som kommer i kläm mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Det är mycket allvarligt om människor faller mellan stolarna på grund av bristande samarbete. När samarbetet mellan myndigheter brister är det ytterst individen som drabbas. Så kan vi inte ha det. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har därför sedan flera år ett gemensamt uppdrag – förstärkt samarbete – i syfte att underlätta övergången mellan sjukförsäkringen och arbetslivet för de personer som har nedsatt hälsa och behöver stöd i en omställningssituation. Det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna är viktigt vid förflyttning från sjukförsäkringen till arbetsmarknaden för de personer som behöver stöd för att kunna lämna långvarig sjukfrånvaro och komma tillbaka till hälsa, studier och arbete. Myndigheterna får drygt 700 miljoner kronor årligen för denna förstärkta samverkan.

År 2018 har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan även fått ett gemensamt Nolltoleransuppdrag från regeringen för att se till att övergången mellan myndigheterna fungerar väl och att ingen individ hamnar mellan stolarna. Uppdraget är en del av myndigheternas regleringsbrev. Det handlar om att identifiera och möta individens behov av insatser och stöd så tidigt och effektivt som möjligt. Det handlar också om att intensifiera arbetet med att tillsammans underlätta övergången för individen.

Myndigheternas insatser ska också ge trygghet och ett gott stöd tillbaka till hälsa och arbete. Regeringen har därför tillsatt en nationell samordnare som, med individens och samhällets bästa i fokus, ska främja en väl fungerande sjukskrivningsprocess (Dir. 2018:27).

För regeringen är det viktigt att följa upp det uppdrag som myndigheterna har om att samverka för att fler människor ska kunna återgå till hälsa och arbete. Uppföljning är viktig också för att få klarhet om det krävs ytterligare åtgärder från regeringens sida.

I överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna som träffades i januari anges att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Regeringen har den 9 maj beslutat att ge ett uppdrag till Arbetsförmedlingen att förbereda för och att bistå med att analysera vissa förutsättningar inför reformeringen. I det uppdraget ingår att analysera och redogöra för hur samverkan med bl.a. Försäkringskassan kan utformas så att det samlade stödet till olika grupper av arbetssökande ska bli effektivt. Det gemensamma uppdraget om övergången mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är en utgångspunkt.

Stockholm den 15 maj 2019

Ylva Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-02)