Medel från Allmänna arvsfonden som gått till radikala organisationer

Svar på skriftlig fråga 2018/19:770 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)Svar på fråga 2018/19:770 av Robert Hannah (L)
Medel från Allmänna arvsfonden som gått till radikala organisationer

Robert Hannah har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att ändra på Allmänna arvsfondens verksamhet så att medel inte tillfaller islamistiska och antidemokratiska organisationer.

Allmänna arvsfonden fördelar årligen miljontals kronor till organisationer och föreningar som bedriver projekt till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det är angeläget att säkerställa att Allmänna arvsfondens medel används för den verksamhet som de är avsedda för. Medlen får aldrig användas till att stödja antidemokratiska organisationer. Regeringen tillsatte därför 2017 en utredning som bland annat hade i uppdrag att föreslå hur ett villkor kan utformas som säkerställer att enbart organisationer som in sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd. Arvsfondsutredningen lämnade sitt betänkande i september 2018.

Arvsfondsutredningen har i sitt arbete inte funnit belägg för att medel från Allmänna arvsfonden har gått till felaktiga ändamål. Utredningen har gått igenom de rutiner som Arvsfondsdelegationen har för att upptäcka dubbelfinansiering eller andra ekonomiska oegentligheter, de bedöms som lämpliga och väl avvägda för ändamålet.

Arvsfondsutredningen föreslår att ett nytt demokrativillkor införs i förebyggande syfte som innebär att stöd inte får lämnas till en organisation som främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism, eller i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter. Betänkandet bereds i Regeringskansliet.

Stockholm den 25 juni 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-13)