Minskade vårdköer

Svar på skriftlig fråga 2021/22:828 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2022/00445 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:828 av Johnny Skalin (SD)
Minskade vårdköer

Johnny Skalin har frågat mig hur regeringen planerar att finansiera och strukturera upp ett framtida vårdsystem med hög effektivitet, hög kvalitet och korta vårdköer med rimliga arbetsvillkor för personalen.

Regionerna är enligt hälso- och sjukvårdslagen ytterst ansvariga för att erbjuda en god och tillgänglig hälso- och sjukvård till befolkningen.

När det gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor för vårdens personal är det vårdens arbetsgivare som har det yttersta ansvaret. En förutsättning för att vården ska fungera väl är att det finns tillräckligt med personal med rätt kompetens och att personalen kan verka i en god arbetsmiljö.

För regeringen är det högt prioriterat att bidra till att stärka förutsättningarna för vårdens medarbetare och till att beta av de coronaköer som har uppstått till följd av pandemin.

Bland annat har regeringen inrättat ett nationellt vårdkompetensråd som ska kartlägga, samordna och effektivisera kompetensförsörjningen av personal inom vården. Regeringen har för 2022 avsatt cirka 80 miljarder kronor på hälso- och sjukvårdsanslagen inom utgiftsområde 9, varav cirka 3 miljarder kronor avsätts för fortsatta insatser för att stärka hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Av dessa avsätts 500 miljoner kronor för vidareutbildning för sjuksköterskor. Vidare har regeringen utökat antalet utbildningsplatser för flera vårdyrken.

På arbetsmiljöområdet har exempelvis Arbetsmiljöverket erhållit stärkta resurser och en arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 har tagits fram. I Arbetsmiljöverkets åtgärdsplan för strategin är arbetsmiljön i välfärden ett av fem prioriterade områden för myndigheten.

Regeringen stöder även regionerna i tillgänglighetsarbetet och i att hantera de uppdämda vårdbehoven. I augusti 2020 tillsattes Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården som bl.a. ska stödja ett effektivt resursutnyttjande och stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. Under 2022 avsätter regeringen även cirka 3 tillgänglighetsmiljarder för att korta väntetiderna i vården. Därutöver avsätts 6 miljarder kronor 2022 för covidvården och för att stötta regionerna i hanteringen av coronaköerna.

Regeringen genomför även en primärvårdsreform i syfte att det ska bli lättare att få tid i primärvården och för att befolkningen ska få tillgång till en fast läkarkontakt på sin vård- eller hälsocentral. En stark primärvård är en nyckel till en välfungerande och tillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Stockholm den 26 januari 2022

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-01-19)