Modern miljöbalk

Svar på skriftlig fråga 2021/22:261 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2021/22:261 av Lotta Olsson (M)
Modern miljöbalk

Lotta Olsson har frågat näringsministern om han avser verka för att processerna runt miljötillstånd i samband med gruvdrift ska moderniseras. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Under de kommande åren kommer omfattande insatser att krävas för att Sverige ska kunna nå målet om att bli världens första fossilfria välfärdsland, men också för att nå flera andra mål för en hållbar omställning. Regeringen arbetar därför intensivt i syfte att främja miljö- och klimatmässiga investeringar.

Miljöprövningsprocessen är en prioriterad fråga i detta arbete. Regeringen har under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att miljötillståndsprocessen ska vara modern och effektiv, samtidigt som ett högt miljöskydd uppnås.

Tillståndsprocesserna på gruv- och mineralområdet regleras i både miljöbalken och minerallagen (1991:45). Regeringen har tillsatt Miljöprövningsutredningen (M 2020:06) med uppdrag att föreslå åtgärder för att uppnå en mer modern och effektiv prövning enligt miljöbalken. Utredningen ska lämna sitt betänkande i maj 2022.

Regeringen har dessutom tillsatt en utredning om prövningsprocesser och regelverk för en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral (N 2021:01). Utredningen ska bland annat analysera och föreslå förändringar av prövningsprocesser och regelverk så att bättre hänsyn kan tas till både ett projekts lokala miljöpåverkan och dess samhällsnytta, till exempel minskad global klimatpåverkan. Utredningen ska lämna sitt betänkande i oktober 2022.

Vidare kan nämnas att regeringen den 17 december 2019 beslutade att en särskild utredare ska se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag (dir. 2019:101). Ett tilläggsdirektiv beslutades den 23 juni 2021 (dir. 2021:50) genom vilket utredaren även fick i uppdrag att utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön, genom en särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på annat sätt. Utredningen, som har antagit namnet Klimaträttsutredningen, överlämnade den 31 mars 2021 sitt delbetänkande och uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Regeringen har också gett berörda myndigheter i uppdrag att ta fram en samlad statistik för miljöprövningen. Statistiken är viktig för att identifiera lämpliga effektiviseringsåtgärder. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att utveckla metoder och samverkansformer för att främja en effektiv samrådsprocess enligt miljöbalken och därigenom påskynda näringslivets klimatomställning. Regeringen har dessutom beslutat om uppdrag till länsstyrelserna och Domstolsverket att utvärdera om det finns förutsättningar att utveckla en eller flera digitala tjänster för någon eller några typer av tillståndsansökningar enligt miljöbalken för att på så sätt effektivisera processen.

Effektiva tillståndsprocesser kräver att prövningsmyndigheterna har förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. För att korta handläggningstiderna och förstärka arbetet med miljöprövning och miljötillsyn har regeringen föreslagit att extra medel tillförs Naturvårdsverkets, domstolarnas och länsstyrelsernas förvaltningsanslag i budgetpropositionen för 2022.

Det pågår alltså mycket arbete från regeringens sida gällande miljötillståndsprocesser. Det är ett arbete som regeringen ser fram emot att fortsätta tillsammans med övriga samhällsaktörer, som ett led i den gröna omställningen.

Stockholm den 3 november 2021

Per Bolund

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-10-25)