Modern växtförädling

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1693 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Svar på fråga 2021/22:1693 av Betty Malmberg (M)

Modern växtförädling

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta inför ordförandeskapet så att växtförädling i EU framdeles ska kunna omfatta även nya tekniker såsom gensaxen CRISPR/Cas 9.

Europeiska kommissionen har påbörjat arbetet med en översyn av EU:s lagstiftning om utsättande på marknaden av genetiskt modifierade organismer (GMO) gällande användning av vissa nya gentekniker, bland annat den så kallade gensaxen CRISPR/Cas 9. Enligt nuvarande tidsplan ska förslag till reviderad lagstiftning presenteras under andra kvartalet 2023. Det innebär att förslaget kommer att presenteras under slutet av det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet våren 2023. Förhandlingen av förslaget kommer troligen att påbörjas under det spanska ordförandeskapet under sommaren och hösten 2023. Det svenska ordförandeskapet kommer att ha kontakter med inkommande ordförandeskap för att se till så att det blir en fortsatt bra förhandlingsprocess.

Konsultationer med allmänhet, andra intressenter och medlemsstaterna pågår fortfarande. Det är ännu inte klart vilket förslag som kommissionen avser att presentera nästa år. Sverige kan, i likhet med övriga medlemsstater i EU och alla intressenter, vid konsultationer och vid möten med experter framföra sina synpunkter på hur en ny lagstiftning bör utformas gällande anpassning för de nya genomiska teknikerna. Sverige har under pågående process varit tydlig med vår position vilken är väl känd inom institutionerna.

Sverige har hittills framfört de svenska positioner som sedan tidigare är avstämda med riksdagen.

Stockholm den 15 juni 2022

Anna-Caren Sätherberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-06-07)