Möjligheten att sätta upp bevakningskameror

Svar på skriftlig fråga 2018/19:943 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/02900/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:943 av Boriana Åberg (M)
Möjligheten att sätta upp bevakningskameror

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att tillståndshanteringen för kamerabevakning ska ske snabbare.

Den 1 augusti 2018 övertog Datainspektionen tillståndsgivning och tillsyn enligt den nya kamerabevakningslagen. För att hantera de nya uppgifterna har en helt ny organisation byggts upp och myndigheten har behövt göra vissa interna omfördelningar för att förstärka verksamheten.

Utöver Datainspektionens egna ansträngningar har regeringen lämnat förslag till riksdagen som sannolikt kommer att minska arbetsbördan i Datainspektionens tillståndsverksamhet. Regeringen har föreslagit att Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket ska befrias från kravet på tillstånd för kamerabevakning. Om riksdagen antar förslaget kommer Datainspektionen framöver inte att behöva handlägga tillståndsansökningar från dessa myndigheter.

Därutöver har en utredning lämnat förslag på att ta bort tillståndsplikten för kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser. Även detta skulle leda till färre tillståndsansökningar till Datainspektionen. Förslaget har remissbehandlats och bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Även om åtgärder således har vidtagits för att förbättra situationen följer jag utvecklingen noga. En viktig fråga att följa är om myndigheten har adekvata resurser. Den frågan hanteras just nu i Regeringskansliet inom ramen för beredningen av budgetpropositionen.

Stockholm den 11 september 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-02)