MSB:s ansvar vid torkkatastrofer

Svar på skriftlig fråga 2018/19:830 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/

02382

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:830 av Magnus Oscarsson (KD)
MSB:s ansvar vid torkkatastrofer

Magnus Oscarsson har frågat mig om vilka åtgärder som jag och regeringen avser att vidta för att förtydliga instruktionerna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) så att även extrem och omfattande torka eller vattenbrist ska kunna betraktas som naturolycka.

Det är kommunerna som har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen. Ansvaret omfattar dock inte fastigheter med egen brunn. Knapphet på vatten uppstår inte plötsligt utan kan förutses och därmed beaktas i planeringsarbetet som kommunerna ansvarar för. På regional nivå har länsstyrelsen bl.a. ansvar för att kontrollera hur kommunerna följer vattentjänstlagen (VA-lagen), vilken inkluderar dricksvattenförsörjning. Vidare arbetar flera centrala myndigheter som exempelvis Sveriges geologiska undersökning, SMHI, Jordbruksverket och Livsmedelsverket med frågor kopplade till torka och vattenbrist på olika sätt.

Av MSB:s instruktion framgår bl.a. att myndigheten har ansvar för frågor om skydd mot olyckor och krisberedskap i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Det finns ingen definition av vad som ska anses vara en naturolycka i MSB:s instruktion. Anledningen till att vattenbrist och torka generellt inte brukar räknas som en naturolycka är att det inte sker plötsligt utan kan förutses.

Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller kris. Myndigheten ska bl.a. utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder, arbeta med och verka för samordning mellan berörda samhällsaktörer för att förebygga och hantera olyckor och kriser samt bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser. Myndigheten ska vidare verka för att förebyggande åtgärder mot naturolyckor vidtas.

MSB arbetar med frågan om vattenbrist och torka redan i dag utifrån sitt instruktionsenliga uppdrag. Inom ramen för sin omvärldsbevakning hanterar myndigheten frågan likt andra händelser i samhället. Till exempel håller MSB samverkanskonferenser varje vecka med berörda aktörer inom samhällets krisberedskap. Vid behov tas frågan om de låga grundvattennivåerna upp i detta forum. I år har MSB bl.a. hållit i en samverkanskonferens för kommunikationssamordning och upprättat händelsesidan Vattenbrist 2019 på Krisinformation.se.

I en akut situation är MSB:s roll att vara en samordnade part för tillhandahållanden av fora och nätverk som kan nyttjas av ansvariga aktörer. Om ansvariga aktörers resurser är uttömda kan MSB stödja med förstärkningsresurser som exempelvis personal samt genom att mäkla resurser från andra aktörer och bistå med stöd till kommunikation till allmänheten. MSB kan i vissa situationer stödja aktörerna med högkapacitetspumpar vid brist på vatten vid brandbekämpning.

Regeringen och övriga berörda statliga myndigheter utöver MSB arbetar med flera olika åtgärder för att hantera vattensituationen på både kort och lång sikt. Regeringen har bl.a. gett länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga och analysera samt redovisa rådande och kommande vattensituation på regional och lokal nivå i respektive län. Uppdraget har delredovisats och slutredovisningen sker den 15 juli 2019. Vidare beslutade regeringen den 4 juli 2019 om en ny förordning som möjliggör stöd till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten, och som kan sökas av bl.a. kommuner, kommunala va-bolag och företag. Sammanlagt avsätts 45 miljoner kronor under 2019 som kan betalas ut med stöd av förordningen.

Stockholm den 12 juli 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-27)