Näringsdepartementets långa handläggningstider

Svar på skriftlig fråga 2018/19:779 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)


Fi2019/02386

/SPN

Finansdepartementet

Finansmarknads- och bostadsministern

biträdande finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:779 av Åsa Coenraads (M)
Näringsdepartementets långa handläggningstider

Åsa Coenraads har frågat näringsministern vad han anser är en rimlig handläggningstid för ett ärende som behandlas av Näringsdepartementet.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Den ärendetyp som omfattades av konstitutionsutskottets höstgranskning 2018 gällde överklagade beslut om upplåtelse av statens mark ovan odlings-gränsen och på renbetesfjällen. De handläggs av Näringsdepartementet. Detaljplaner av det slag som Åsa Coenraads tar upp i sin fråga omfattades inte av konstitutionsutskottets höstgranskning 2018 och handläggs numera av Finansdepartementet.

Regeringskansliet strävar efter att handlägga förvaltningsärenden snabbt och kostnadseffektivt utan att rättssäkerheten eftersätts. Ambitionen är således att hålla ärendebalanserna nere och omloppstiderna korta.

Så snart ett ärende är tillräckligt berett inom Regeringskansliet tar regeringen upp och prövar överklagade detaljplaner. Överklagandeärenden är ofta komplexa och innebär avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Det är därför av stor vikt att den här typen av ärenden bereds omsorgsfullt.

Jag har sedan jag tillträtt som bostadsminister arbetat för att minska på ärendebalansen och en skyndsam hantering. Regeringen har under våren fattat flera beslut i överklagandeärenden.

Jag förstår betydelsen för kommunen och andra aktörer av att få ett skyndsamt avgörande av den överklagande detaljplanen. Avsikten är att ärendet ska avgöras så fort som möjligt, men det går inte att utlova när det kommer att ske.

Stockholm den 18 juli 2019

Per Bolund

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-14)