Nationell handlingsplan för de mest utsatta barnen

Svar på skriftlig fråga 2013/14:690 besvarad av Jennie Nilsson (S)

Jennie Nilsson (S)

Dnr S2014/4942/FST

Socialdepartementet

Barn- och äldreministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:690 av Jennie Nilsson (S) Nationell handlingsplan för de mest utsatta barnen

Jennie Nilsson har frågat mig om jag avser ta fram en nationell handlingsplan för att få en tydlig bild av vad som behöver göras för att motverka och förebygga barnfattigdomen.

Precis som Jennie Nilsson skriver är en vanlig orsak till ekonomisk utsatthet för barn att föräldrarna saknar arbete. Regeringen har genomfört genomgripande reformer inom arbetsmarknadspolitiken de senaste åren i syfte att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Med en förbättrad arbetsmarknad stärks föräldrarnas ekonomiska situation, vilket i sin tur minskar risken för ekonomisk utsatthet hos barn. Regeringens reformer har bidragit till att sysselsättningen ökat med över 250 000 personer sedan 2006. Sverige hör till länderna med högst arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad samt lägst långtidsarbetslöshet i EU.

Jennie Nilsson efterlyser en analys av regeringens politik ur ett barnperspektiv. Regeringen har i skrivelsen Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige (2013/14:91), som lämnades till riksdagen den 25 februari 2014, gjort just en sådan. I skrivelsen presenteras utvecklingen avseende barn i risk för ekonomisk utsatthet samt hur frågan kartläggs och följs. Dessutom beskrivs vidtagna åtgärder och prioriterade frågor framöver inom ett stort antal områden samt hur dessa åtgärder påverkar risken för ekonomisk utsatthet bland barn och situationen för barn i utsatthet.

Regeringen menar att de samlade insatserna inom alla samhällsområden, varav de mest centrala presenteras i ovan nämnda skrivelse, tillsammans kan ses som en handlingsplan för att minska ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer.

Stockholm den 9 juli 2014

Maria Larsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-17)