Nätjättarnas ställning

Svar på skriftlig fråga 2018/19:912 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)Svar på fråga 2018/19:912 av Fredrik Lindahl (SD)
Nätjättarnas ställning

Fredrik Lindahl har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att arbetstagares, publicisters och innehållsskapares rättigheter gentemot nätjättarna respekteras.

Det är en viktig fråga för såväl medie- och kulturpolitiken att säkerställa innehållsproducenters rättigheter, inte minst därför att enskilda kulturskapare eller medieaktörer ofta är mycket små i jämförelse med aktörer som kontrollerar distribution. Den digitala utvecklingen har gett innehållsproducenter bättre möjligheter än tidigare att nå ut med sitt innehåll direkt till allmänheten utan traditionella mellanhänder. Samtidigt kan det konstateras att innehållsproducenter därigenom blivit beroende av ett fåtal stora plattformsföretag.

Förhållandet mellan de privata aktörerna och deras användare regleras av aktuella användarvillkor. Regeringen kan inte tvinga privata aktörer att publicera eller behålla ett visst innehåll.

Flera olika initiativ på EU-nivå har tagits och pågår för att säkerställa att de rättigheter som upprätthålls offline också motsvaras av regler online. Det gäller till exempel regler för rättvisa förhållanden mellan plattformar och företag, regler för upphovsrätt och regler för hur brottsligt innehåll ska tas bort. Målet för EU:s lagstiftningsinitiativ och arbete med uppförandekoder är att skapa krav på tydliga användarvillkor och transparens vad gäller borttagning och möjlighet till omprövning och eventuellt återtagande av borttaget material. Regeringen deltar aktivt i det arbetet som också innebär svenskt lagstiftningsarbete för att genomföra gemensamt beslutade regler. Arbetet sker utifrån principen om en vidsträckt yttrandefrihet som utgångspunkt för en fri och öppen åsiktsbildning.

Stockholm den 4 september 2019

Amanda Lind

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-21)