Nord Stream 2

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1552 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2016/050606/FÖF

Näringsdepartementet

Till riksdagen

Svaret är avsett att lämnas senast den 15 september 2016

Svar på fråga 2015/16:1552 av Jonas Jocobsson Gjörtler (M) Nord Stream 2

Jonas Jacobsson Gjörtler (M) har frågat miljöminister Karolina Skog (MP) på vilket sätt ministern avser att agera för att förebygga, hantera och minimera de många miljöpolitiska effekter som riskerar att följa av ett eventuellt bygge av Nord Stream 2.

Arbetet i regeringen är så organiserat att jag som närings- och innovationsminister ska svara på frågan.

Regeringen har ännu inte mottagit någon ansökan från bolaget Nord Stream 2 AG om tillstånd för utläggande av rörledning i Östersjön. En ansökan om tillstånd för utläggande av rörledning ska prövas i enlighet med bestämmelser i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln och tillhörande förordning, som speglar FN:s havsrättskonvention (UNCLOS). Utgångspunkten i den internationella havsrätten är alla staters rätt att lägga ut undervattenskablar och rörledningar på en kuststats kontinentalsockel (art. 79). Som kuststat kan emellertid Sverige ställa vissa villkor som gäller utforskning och utvinning av naturtillgångar på kontinentalsockeln eller för att förhindra eller begränsa föroreningar. Sverige ska som kuststat också godkänna ledningens dragning eller vid behov föreslå alternativa dragningar.

En viktig del i den svenska tillståndsprövningen kommer att vara bedömningen av projektets miljökonsekvenser. Till grund för denna bedömning kommer att ligga bolagets miljökonsekvensbeskrivning, som ska behandla projektets miljöeffekter och förslag till åtgärder för att hantera eventuella negativa konsekvenser. Ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen kommer att remitteras till berörda myndigheter för att inhämta synpunkter, vilka kommer att ligga till grund för regeringens tillståndsprövning.

Nord Stream 2- ledningen kommer också att vara föremål för samråd inom ramen för Esbokonventionen, som är en miljöskyddskonvention om samarbete för att förebygga gränsöverskridande miljöeffekter. Esbokonventionen ställer bl.a. krav på att en verksamhets konsekvenser för miljön ska bedömas och att samråd med grannländer och dess allmänhet ska göras.

Stockholm den 13 september 2016

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-08-31)