Normer för kök i äldrebostäder

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1029 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2016/02353/PUB

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1029 av Caroline Szyber (KD) Normer för kök i äldrebostäder

Caroline Szyber har frågat mig om det inte är dags att verka för att se över Boverkets normer för kök i äldreboendelägenheter?

Genom den s.k. Ädelreformen som genomfördes 1992 fick kommunerna ett större ansvar än tidigare för långvarig service, vård och omsorg av äldre. Kommunerna fick en lagstadgad skyldighet att inrätta ”särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor i behov av stöd”. Sjukhemmen betraktas sedan dess som en boendeform och inte som en vårdinrättning. Hyresgästen betalar för ett boende och inte för en vårdplats.

I begreppet bostad ingår vissa funktioner där en av dem är kök eller pentry. I äldrebostäder är dessa pentryn i praktiken mycket enkla och tar mindre än en kvadratmeter i anspråk. Boverket erfar att vissa tycker att det är överflödigt med dessa pentryn medan andra, inte minst anhöriga, uppskattar dem när de hälsar på den äldre.

Enligt Boverkets byggregler behöver gruppbostäder avsedda för äldre personer med demenssjukdom inte ha inredning och utrustning för matlagning i de enskilda lägenheterna.

Byggreglerna ses kontinuerligt över av Boverket. Det är angeläget att byggreglerna är så ändamålsenliga som möjligt. Översyn av byggregler är en fråga som tagits upp inom ramen för de av regeringen initierade bostadspolitiska samtalen. Jag ser ingen anledning att i nuläget vidta ytterligare åtgärder beträffande de specifika byggreglerna för särskilda boendeformer.

I syfte att stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som riktar sig till personer över 65 år kommer regeringen att införa ett investeringsstöd för detta ändamål. Medel finns avsatta i statsbudgeten från i år.

Stockholm den 4 april 2016

Mehmet Kaplan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-03-23)