Nya regler för skytteverksamhet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:603 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/

01

687

/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:603 av Sten Bergheden (M)

Nya regler för skytteverksamhet

Sten Bergheden har frågat mig om jag anser att Polismyndighetens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbanor, som han menar kommer att försvåra och fördyra övningsskyttet för landets jägare och skyttar, verkligen är en prioriterad uppgift för Polismyndigheten. Han har även frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att säkerställa att Polismyndighetens tillämpning av förslaget om nya föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbanor inte kommer att påverka skyttet för landets jägare och skyttar på ett negativt sätt eller begränsa möjligheterna till idrottsskytte och övning inför jakt.

Polismyndigheten och dessförinnan Rikspolisstyrelsen har i decennier varit bemyndigade av regeringen att meddela föreskrifter om bl.a. utförande och besiktning av skjutbanor. Polismyndigheten arbetar för närvarande med en översyn av sina föreskrifter och allmänna råd på området.

Sten Bergheden har tidigare ställt liknande frågor och jag har då svarat att jag inte har för avsikt att vidta någon åtgärd med anledning av Polismyndighetens pågående översyn. Jag har informerats om att Polismyndigheten kommer att skicka ut förslaget om ändrade föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbanor till skyttesammanslutningarna, som kommer att få möjlighet att yttra sig innan de beslutas.

Jag har därför inte heller nu för avsikt att vidta någon åtgärd med anledning av Polismyndighetens pågående översyn av aktuella föreskrifter och allmänna råd.

Stockholm den 15 maj 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-02)