Nyckelbiotopsbegreppet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:810 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)


N2019/02224/SMF

Näringsdepartementet

Landsbygd

sminister

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:810 Elin Segerlind (V) Nyckelbiotopsbegreppet

Elin Segerlind har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att säkerställa att nyckelbiotopsbegreppet inte urholkas och att skogar med höga naturvärden inte avverkas.

Begreppet nyckelbiotop är inte reglerat i någon författning och utgör därmed heller ingen egen skyddsform. Registrerade nyckelbiotoper kan däremot utgöra ett kunskapsunderlag där markägare och andra verksamhetsutövare kan välja vilka områden som kan undantas endera som formellt områdesskydd eller som frivillig avsättning.

Regeringen uppdrog i maj 2018 åt Skogsstyrelsen att genomföra en landsomfattande nyckelbiotopsinventering. I uppdraget ingick att också utveckla metoden för nordvästra Sverige så att hänsyn tas till de lokala och regionala förutsättningarna i utpekandet. Regeringen betonade i uppdraget vikten av att avgränsning av nyckelbiotoper fortsättningsvis görs med transparens, objektivitet och förutsägbarhet vilket ökar acceptansen för metoden och begreppet.

Regeringens satsningar för att skydda värdefull natur har varit och fortsätter att vara av stor betydelse för den biologiska mångfalden vilket också bidrar till att nå etappmålet som bl.a. omfattar skydd av skogar med höga naturvärden. Arealen formellt skyddade skogar är ojämnt fördelad över landet. Nedanför gränsen för fjällnära skog är cirka fyra procent av all skogsmark formellt skyddad medan cirka 56 procent av all skogsmarken ovan den gränsen är skyddad. Lägg därtill skogsbrukets egna frivilliga avsättningar av produktiv skogsmark. Det här är lovvärt och något vi ska vara stolta över.

I den sakpolitiska överenskommelsen som regeringen ingått med Liberalerna och Centerpartiet, Januariavtalet, står bl.a. att naturvården fortsättningsvis ska stärkas på ett sätt som bygger på legitimitet hos de människor och verksamheter som berörs. I enlighet med avtalet kommer regeringen tillsätta utredningar om stärkt äganderätt, nya flexibla skydds- och ersättningsformer samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi. Vidare står i avtalet att den utökade nyckelbiotopsinventeringen inte ska återupptas, vilket regeringen nyligen har beslutat om.

Stockholm den 8 juli 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-20)