Ökad gasanvändning

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1619 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)


M2018/02220/Ee

Miljö- och energidepartementet

Samordnings- och energiministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1619 av Lars Tysklind (L)
Ökad gasanvändning

Lars Tysklind har frågat mig om jag och regeringen kommer att bidra till att Sverige och Göteborg ska satsa på nya fossila anläggningar med rådande klimathot.

Jag och regeringen delar Lars Tysklinds uppfattning att det krävs en omställ-ning där till exempel fossila bränslen i transportsektorn ersätts med biodriv-medel och el. Regeringen överlämnade därför under 2017 en proposition om reduktionsplikt med både mål och instrument för kraftigt minskade utsläpp i transportsektorn. Under 2017 presenterade regeringen även ett förslag på klimatpolitiskt ramverk för att Sverige senast 2045 inte ska ha några netto-utsläpp av växthusgaser. Under 2018 presenterade regeringen också en pro-position som lägger fast energipolitikens långsiktiga mål och skapar förut-sägbarhet för både konsumenter och producenter. Alla tre förslagen fick mycket brett stöd i riksdagen och jag är övertygad om att regeringen därmed lagt en solid grund för omställningen av energisystemen och givit marknaden besked om energipolitikens långsiktiga inriktning.

Vad gäller koncessionsansökan för LNG-terminalen överlämnades ärendet till Regeringskansliet i juli månad. Ärendet bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Stockholm den 4 september 2018

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-20)