Ökade kostnader med anledning av ökade bränslepriser

Svar på skriftlig fråga 2021/22:227 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
N2021/ 02671 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:227 av Lars Beckman (M)
Ökade kostnader med anledning av ökade bränslepriser

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att, inom mitt ansvarsområde, vidta på kort sikt för att kompensera hushåll och företag för de ökade kostnader som de ökade bränslepriserna innebär.

Drivmedelspriserna för fossilbilar har, som Lars Beckman noterar, stigit mycket den senaste tiden. Det finns många personer i Sverige som bor i områden där man är helt beroende av bilen och där slår höjda priser extra hårt.

Förklaringarna till de höga drivmedelspriserna ligger främst i det allt högre oljepriset, men beror också på att vissa raffinaderier stängde ner verksamhet under pandemin och det tar tid att komma upp i normal produktionskapacitet.

Det är värt att notera att ingen del av prisuppgången under det gångna året beror på höjda drivmedelsskatter. Den senaste gången ett aktivt beslut fattades om att förändra drivmedelsskatterna var när den så kallade BNP-indexeringen pausades för 2021 och 2022, något som medför en lägre energiskatt.

För regeringen visar de höga priserna hur viktigt det är att vi ställer om samhället, och att vi gör det rättvist. Av bl.a. denna anledning har regeringen sänkt skatten för invånare i drygt 70 glesbygdskommuner. Det finns även en särskild nedsättning av fordonsskatten för bilar som ägs av personer i glesbygd. Dessutom finns investeringsstöd att söka för drivmedelsstationer i områden där servicen är gles. Transportbidraget är ytterligare ett instrument för att kompensera för långa avstånd till kunder och marknader.

Vi behöver ställa om så att vi kan använda annat än fossila bränslen i våra bilar, exempelvis el eller bränsle från skogsavfall. Denna omställning måste ske på ett sätt så att hela Sverige kan vara med på den, även de som är beroende av bilen.

Stockholm den 27 oktober 2021

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-10-20)