Ökat antal fall av tbc

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1573 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05725/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1573 av Saila Quickland (M) Ökat antal fall av tbc

Saila Quickland har frågat mig hur jag ser på det ökande antalet fall av tbc, och hur jag avser att agera för att stärka arbetet mot TBC i Sverige.

Sverige är ett av landen i världen med lägst förekomst av TBC. Detta trots att det har skett en ökning av antalet nya fall av sjukdomen. Den ökning av antalet anmälda fall som har skett under senare år beror inte av en ökad smittspridning i Sverige utan att det inom gruppen nyanlända finns en högre förekomst av tuberkolos. Folkhälsomyndigheten har utrett om den nuvarande flyktingsituationen innebär en ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar i Sverige. Myndighetens övergripande slutsats är att riskerna är låga.

Det är dock viktigt att ha en god beredskap för att motverka smittspridning. Landstingen är skyldiga, om det inte är uppenbart obehövligt, att erbjuda en hälsoundersökning till asylsökande. Hälsoundersökningar är ett tillfälle då vården kan screena för smitta och vid behov inleda behandlingar.

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälso-myndigheten att stödja landstingen i deras arbete med att erbjuda hälsoundersökningar till asylsökande. I uppdraget ingår det att se över möjligheterna att förenkla och effektivisera hur hälsounder-sökningar bör genomföras. Uppdraget ska slutredovisas den 30 april 2017. Utöver det har regeringen beviljat medel till Sveriges Kommuner och Landsting för insatser som bl.a. syftar till att förbättra kvaliteten i hälsoundersökningar.

Stockholm den 16 september 2016

Gabriel Wikström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-09-08)