Ombildningar av hyresrätter i Stockholm

Svar på skriftlig fråga 2018/19:200 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)


N2019/00644/BB

Näringsdepartementet

Finansmarknads- och bostadsminister

n

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:200 av Anders Österberg (S)
Ombildningar av hyresrätter i Stockholm

Anders Österberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att kompensera den brist på hyresrätter som kommer att uppstå i Stockholm efter det kommunala beslutet att ombilda en stor del av befintligt bestånd.

I Sverige har vi ett kommunalt självstyre där kommunerna har ett ansvar för bostadsförsörjningen. Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Frågor angående bostadsbeståndets sammansättning, t.ex. hur upplåtelseformer eller hustyper ska fördelas, är främst en lokal angelägenhet.

Blandade upplåtelseformer är en viktig del av hållbar stadsplanering och jag delar Anders Österbergs syn på hyresrätten som en viktig komponent på en flexibel och fungerande bostadsmarknad. Hyresrätten är genom frånvaron av krav på kapitalinsats en tillgänglig upplåtelseform, som fyller en viktig funktion bl.a. för den som är ny på bostadsmarknaden. Under förra mandatperioden infördes ett investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Januariavtalet innebär att stödet kommer att återinföras. I avtalet finns också åtgärder för en reformerad hyresmodell, regelförenklingar i syfte att göra byggandet snabbare och billigare samt en avisering om en skattereform som bl.a. ska bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt.

Stockholm den 19 februari 2019

Per Bolund

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-12)