Omlokalisering av Polismyndigheten

Svar på skriftlig fråga 2018/19:607 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/

01727

/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:607 av Johan Forssell (M)
Omlokalisering av Polismyndigheten

Johan Forssell har frågat statsrådet Shekarabi vad regeringens planer gällande omlokalisering av myndigheter innebär specifikt för Polismyndigheten. Frågan har överlämnats till mig att besvara.

Inledningsvis vill jag understryka att jag delar frågeställarens uppfattning att det är av stor vikt att det finns en lokalt förankrad och synlig polis i hela landet. En av utgångspunkterna i den nya Polismyndigheten är en polis närmare medborgarna. Det innebär att det lokala arbetet ska vara fundamentet i myndighetens verksamhet, med ökad närvaro och tillgänglighet som grundas på lokala förutsättningar och behov.

Jag delar också uppfattningen att antalet polisanställda behöver öka. Regeringen är därför fast besluten att uppnå målsättningen om att antalet anställda i Polismyndigheten ska öka med 10 000 fram till 2024, vilket är en förutsättning för bättre tillgänglighet i hela landet.

Det kan konstateras att många myndigheter redan i dag tar ett stort ansvar för att säkra den statliga närvaron i hela landet men mer behöver göras. Regeringen behöver en samlad bild över hur myndigheterna tar ansvar för service och tillgänglighet i hela landet. Statskontoret har därför fått i uppdrag att kartlägga myndigheternas planering för lokalisering av verksamhet utanför Stockholms län under de närmaste åren. Statskontoret ska också titta på vilka beslut myndigheterna fattat sedan 2014 om lokalisering av verksamhet.

Polismyndigheten finns representerad och är verksam i hela landet. Den bedriver en verksamhet av särskild karaktär som ofta kräver stor flexibilitet och som i många avseenden inte kan jämföras med andra förvaltningsmyndigheters uppdrag. Många beslut om lokalisering i Polismyndigheten fattas på regional nivå där kunskapen om lokala förutsättningar och behov finns.

Polismyndigheten har en central samhällsfunktion. Andra myndigheter, inte minst Statens servicecenter och servicekontoren, kan komma att behöva koordinera sin lokalisering med Polismyndigheten. Det är i detta sammanhang som kartläggningsuppdraget ska ses.

Regeringen har inte för avsikt att genomföra ytterligare organisationsförändringar av Polismyndigheten. Men givet den historiska utbyggnation som Polismyndigheten står inför förbättras förutsättningarna väsentligt för en ökad polisiär närvaro i hela landet.

Stockholm den 15 maj 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-02)