Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Omställningsstödet

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1411 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi

/

2020/02456/S2

Fi/2020/02463/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1411 av David Josefsson (M)
Omställningsstödet och fråga 2019/20:1405 av Lars Hjälmered (M) Regeringens omställningsstöd för näringslivet

David Josefsson har frågat mig om vilka åtgärder jag kommer att vidta för att påskynda införandet av det aviserade omställningsstödet. Lars Hjälmered har frågat näringsministern om vilka åtgärder han avser vidta för att utvidga möjligheterna till omställningsstöd till att omfatta även företag som kommer att ha – eller har haft – stora omsättningstapp under andra månader på året. Arbetet är så fördelat inom regeringen att det är jag som ska besvara frågan.

Spridningen av coronaviruset har påverkat svenska företag drastiskt. Den 11 mars 2020 klassade WHO spridningen av sjukdomen covid-19 som en pandemi och efter det har hela det svenska samhället ställt om för att begränsa smittspridningen i Sverige. Åtgärderna har fått stora konsekvenser för företagen i form av bl.a. minskad omsättning. Minskningen blev tydlig under mars och april 2020. Sedan utbrottet har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterat åtgärder som i nuläget uppgår till 240 miljarder för att bland annat begränsa smittspridningen och för att lindra effekterna för jobb och företag. Åtgärderna spänner brett och omfattar en rad områden, t.ex. möjligheter till korttidspermittering för minskade lönekostnader, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, rabatt för hyreskostnader, anstånd med skatteinbetalningar och statlig lånegaranti till små och medelstora företag. För att underlätta för de företag som fått minskad omsättning på grund av covid-19-pandemin har en promemoria med förslag till omställningsstöd skickats på remiss den 15 maj. Av promemorian framgår den närmare utformningen av omställningsstödet. Regeringens avsikt är att förslagen ska träda i kraft så snart som möjligt. Eftersom det handlar om statsstöd så måste satsningen även godkännas av EU-kommissionen innan den kan träda i kraft.

Syftet med förslaget är att kompensera företag som drabbats av stora omsättningstapp till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Det var just under månaderna mars och april som effekterna av pandemin först uppstod. Det är därför rimligt att utgå från dessa månader vid bedömningen av omsättningstappet och jämföra dessa mot omsättningen för motsvarande period året innan.

När det gäller nystartade företag medför detta, att de kan komma att falla utanför just det här systemet, bland annat eftersom de inte har en rättvisande jämförelseperiod under 2019. Detsamma kan även gälla sådana säsongsföretag som i normalfallet inte har någon omsättning under mars och april. Däremot finns möjlighet att ta del av övriga stöd. Den förstärkta kortidspermitteringen t ex. kan vara till särskild stor nytta för säsongsföretagen.

Det råder stor osäkerhet kring utvecklingen av coronaviruset och hur stora effekterna blir. Regeringen följer utvecklingen noga och avser att fortsätta fatta de beslut som krävs för att begränsa smittspridningen och att motverka krisens negativa effekter på samhället.

Stockholm den 3 juni 2020

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-25)