Omställningsstödet

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1766 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)

Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/02098 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1766 av Camilla Brodin (KD)
Omställningsstödet

Camilla Brodin har frågat mig om regeringen har utrett om det finns alternativa stödmöjligheter, dvs. om regeringen har för avsikt att utforma ett nytt mer riktat statsstöd för att de företag som utlovats men ej träffats av nuvarande stödordning ska få ta del av stödet?

Regeringen har infört ett flertal stöd till företag för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av covid-19. Viktiga stöd har varit stödet vid korttidsarbete, omställningsstödet och de tillfälliga skatteanstånden som upprepade gånger har förlängts.

Det ursprungliga omställningsstödet gällde under perioden mars–maj 2020. Detta stöd krävde statsstödsgodkännande från EU och godkändes som ett stöd till företag för att ersätta skada som uppkommit med anledning av naturkatastrofer och andra extraordinära händelser. Regeringen försökte förlänga det ursprungliga omställningsstödet i oförändrad form men det accepterades inte av kommissionen. I stället tvingades vi införa två parallella stöd, det som vi kallar för det ordinarie omställningsstödet och det s.k. förstärkta omställningsstödet till vissa särskilt drabbade företag.

Det ordinarie omställningsstödet godkändes i enlighet med kommissionens tillfälliga ramverk för corona-relaterade stöd dvs. en fortsättning av det ursprungliga stödet men med striktare krav i enlighet med det tillfälliga ramverket. Det innebar bl.a. att regeringen var tvungen att införa ett lägre takbelopp. För perioden mars 2020 till och med februari 2022 innebär det att företagen inom ramen för det ordinarie omställningsstödet kunnat erhålla maximalt 350 miljoner kronor.

Regeringen tog fram det förstärkta omställningsstödet för att kunna stödja de största företagen som slog i takbeloppet. Det gjorde det möjligt att använda ett högre takbelopp. För att kommissionen skulle godkänna ett stöd med högre takbelopp krävdes dock att stödet endast fick ges till företag som lidit skada på grund av restriktioner som i princip inneburit ett verksamhetsförbud. Kravet att visa på ett sådant kvalificerat samband gör att det har varit svårare för företag att erhålla det förstärkta omställningsstödet. Trots detta har över 1 600 ansökningar om det förstärkta omställningsstödet beviljats och av dessa kommer mer än 100 ansökningar från hotellföretag.

Vill man ändra kraven för att erhålla det förstärkta omställningsstödet krävs ett nytt statsstödsgodkännande. Godkännandet från kommissionen av det förstärkta omställningsstödet omfattade strikta villkor för att kunna accepteras och att kommissionen nu i efterhand skulle ändra sin inställning bedöms som uteslutet. Regeringen och riksdagen har gjort stora insatser för att företagen ska få ta del av stöden.

Stockholm den 29 juni 2022

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-06-22)