Ordningsvakter i stadsparker och på badplatser

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1297 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2020/ 01728 /POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1297 av Ingemar Kihlström (KD) Ordningsvakter i stadsparker och på badplatser

Ingemar Kihlström har frågat mig om jag avser att säkerställa att ordningsvakter kan verka utifrån paragraf 2 i nuvarande LOV-lagstiftning året om i alla stadsparker och på badplatser där friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande förekommer.

Ordningsvakter är viktiga för att bidra till ordning och trygghet på offentlig plats. Regelverket för ordningsvakter, som har varit i kraft i nästan 40 år, är dock i flera avseenden inte anpassat till dagens förhållanden och efterfrågan. Mot denna bakgrund tillsatte regeringen i höstas en utredning som ska göra en bred översyn av regelverket. Syftet med utredningen är att genom ett modernt och effektivt regelverk åstadkomma en mer ändamålsenlig användning av ordningsvakter.

En central del av utredningen är att se över reglerna om ordningsvakts-förordnanden, d.v.s. de regler som styr på vilka platser och för vilka ändamål ordningsvakter kan verka, och att lämna förslag till hur sådana regler ska utformas. Regeringen redogör i direktiven för ett flertal tillämpningsproblem rörande dagens bestämmelser om förordnanden. Utredningen ska således analysera den typ av frågor som Ingemar Kihlström tar upp.

Jag kan inte föregripa utredningens arbete. Jag är dock övertygad om att utredningen kommer att lämna förslag till ett regelverk som kan tillgodose behovet av en ändamålsenlig användning av ordningsvakter.

Stockholm den 13 maj 2020

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-05)