Oredovisade insättningar och organiserad brottslighet

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1841 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2020/21:1841 av Niklas Wykman (M)
Oredovisade insättningar och organiserad brottslighet

Niklas Wykman har frågat mig om jag har vidtagit några åtgärder, eller om jag ska göra det, så att Skatteverket återfår bättre möjligheter att granska svarta pengar, eller hur jag annars avser att säkerställa att Skatteverket har goda möjligheter att på ett fullgott och effektivt sätt granska kriminellas pengar.

Sedan de riktlinjer som Niklas Wykman hänvisar till i sin fråga togs fram inom Skatteverket har en dom från Högsta förvaltningsdomstolen meddelats som medfört att riktlinjerna inte längre används. I domen som meddelades den 26 oktober 2020 (HFD 2020 ref. 52) prövades frågan om förutsättningar för att vid ordinarie omprövning och genom efterbeskattning skönsmässigt beskatta en person för kontantinsättningar som gjorts på dennes bankkonto. I domen klargörs bl.a. att den skattskyldige har en tämligen omfattande dokumentationsskyldighet och att avsaknad av dokumentation eller en bristfällig sådan kan påverka tillförlitligheten i den skattskyldiges förklaringar till gjorda insättningar. Domen har betydelse för Skatteverkets kontrollverksamhet och myndighetens möjligheter att fatta beslut.

Skatteverket åtnjuter ett högt förtroende hos allmänhet och företag. En effektiv och legitim kontroll är en hörnsten för Skatteverkets höga förtroende. De senaste åren har Skatteverket fått stora tillskott vilket gör att myndigheten har en god anslagstillgång. Skatteverkets kontrollresurser ska koncentreras till de områden där risken för fusk och fel är hög.

Skatteverket har en viktig roll i arbetet mot organiserad brottslighet. Så kommer det att fortsätta att vara.

Stockholm den 24 februari 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-16)