Övergången från gymnasiesärskolan till arbetsmarknaden

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1506 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

Svar på fråga 2021/22:1506 av Roger Haddad (L)
Övergången från gymnasiesärskolan till arbetsmarknaden

Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen kommer att initiera en uppföljning av gymnasiesärskolans arbete med yrkeskoppling som inkluderar elevernas etablering på arbetsmarknaden.

Jag delar Roger Haddads uppfattning att det är angeläget att följa upp hur elever etableras på arbetsmarknaden.

Av förordningen med instruktion (2015:1047) för Statens skolverk framgår att den uppföljning och utvärdering som myndigheten har ansvar för enligt 26 kap. skollagen (2010:800) ska öka kunskapen om hur utbildningarna och verksamheterna har utvecklats i förhållande till de nationella målen. Detta omfattar även gymnasiesärskolans verksamhet.

När det gäller gymnasiesärskolan har det tidigare endast funnits tillgång till uppgifter på gruppnivå för elever inom skolformen. Regeringen har ändrat i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken vilket gör att det sedan januari 2019 finns förutsättningar att närmare studera flödena till och från gymnasiesärskolan, inklusive elevernas arbetsmarknadsetablering. Regeringen avser att följa denna utveckling.

Personer som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp har också möjlighet att gå vidare till annan utbildning. Här spelar t.ex. folkhögskolan en viktig roll för att ge dessa elever en chans till vidare utbildning. I vissa fall kan det vara fråga om en yrkesinriktad utbildning.

I det sammanhanget vill jag också nämna att Specialpedagogiska skolmyndigheten fördelar ett särskilt utbildningsstöd som används till insatser inom bl.a. folkhögskolan för att underlätta studier för personer med funktionsnedsättning. Efter förslag i budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1) förstärktes det särskilda utbildningsstödet med 6 miljoner kronor.

Stockholm den 4 maj 2022

Lina Axelsson Kihlblom

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-04-27)