Översyn av Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler

Svar på skriftlig fråga 2014/15:732 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5350/TS

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz (M) Översyn av Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler

Jessica Rosencrantz har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder med anledning av den framförda kritiken av de samhällsekonomiska kalkyler som Trafikverket använder sig av när det gäller värdering av godstransporter.

Kritiken är väl känd och är ett av skälen till att Regeringen den 8 januari i år gav Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att fortsätta med det påbörjade arbetet med att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Uppdraget omfattar alla trafikslag samt både gods- och persontransporter. VTI ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 november 2015 och slutredovisa uppdraget senast den 1 november 2016.

Trafikverket har därutöver fått i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018–2029. I detta ingår att Trafikverket ska beskriva hur väl metoderna för att göra trafikprognoser för person- och godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler för olika typer av åtgärder svarar mot behoven i uppdraget. Vidare ska verket redogöra för vilken utveckling av dessa metoder som behövs och vad som pågår och planeras. Inriktningsunderlag ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2015.

Stockholm den 20 juli 2015

Anna Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-07-09)