Paragraf 3-områden

Svar på skriftlig fråga 2018/19:623 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/

1777

/Pol

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:623 av Ingemar Kihlström (KD)

Paragraf 3-områden

Ingemar Kihlström har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att lagen om ordningsvakter ska förnyas så att hela kommuner ska kunna bli så kallade paragraf 3-områden.

Polismyndigheten har inkommit med en hemställan till Justitiedepartementet om att det bör göras en översyn av regelverket om ordningsvakter. Polismyndighetens uppfattning är att dessa författningar behöver moderniseras, bl.a. på grund av den utökade användningen av ordningsvakter.

Jag delar Polismyndighetens uppfattning att regelverket om ordningsvakter är föråldrat och det är viktigt att det nu görs en bred översyn så att vi kan se vilka behov som finns och hur de kan tillgodoses. Regeringen kommer därför, som tidigare har meddelats i svar på riksdagsfråga 2018/19:424, att tillsätta en utredning för att se över regelverket om ordningsvakter. En sådan utredning kan bl.a. behöva titta på frågor som rör arbetsuppgifter, förordnandeområden och utbildning.

Stockholm den 13 maj 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-08)