Personal- eller närvaroliggare

Svar på skriftlig fråga 2010/11:676 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 14 september

Svar på frågorna

2010/11:675 Månadsvisa kontrolluppgifter

2010/11:676 Personal- eller närvaroliggare

Finansminister Anders Borg

Peter Persson har frågat mig dels om jag avser att ta initiativ till att ett lagförslag läggs fram för riksdagen beträffande månadsvisa kontrolluppgifter, dels om jag avser att ta initiativ till att det under hösten läggs fram en proposition rörande personal- eller närvaroliggare samt kontrollbesök.

Jag kan inledningsvis konstatera att lagrådsremissen Skatteförfarandet beslutades av regeringen den 13 januari 2011, det vill säga drygt tre månader innan Månadsuppgiftsutredningen överlämnade sitt betänkande Månadsuppgifter – snabbt och enkelt (SOU 2011:40) i slutet av april. Betänkandet är nu ute på remiss till den 7 november 2011. Därefter ska frågan beredas inom Regeringskansliet. Jag är inte beredd att föregripa det arbetet.

Förslagen i departementspromemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) har remissbehandlats. Som jag framhöll vid interpellationsdebatten med Peter Persson den 29 mars 2011 hade remissinstanserna många synpunkter på förslagen och det är därför inte möjligt att låta förslagen gå direkt till lagstiftning. Beredningen pågår inom Regeringskansliet och jag är inte beredd att ta ställning till förslagen innan beredningen är avslutad.

Händelser

Inlämnad: 2011-09-07 Anmäld: 2011-09-08 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-09-07)