Personer som saknar bank-ID

Svar på skriftlig fråga 2018/19:868 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)


Fi2019/02796/B

Finansdepartementet

Finansmarknads- och bostadsministern

biträdande finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:868 av Betty Malmberg (M) Personer som saknar bank-ID

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att personer som saknar möjlighet till digital kundautentisering även fortsatt ska kunna hantera sina privata angelägenheter på egen hand.

Digital identitet är en samhällskritisk infrastruktur och en förutsättning för fortsatt utveckling av digital service. Det är avgörande för individers möjlighet att kunna ta del av digitala tjänster såväl inom den privata som den offentliga sektorn genom att kunna styrka sin digitala identitet på ett enkelt och säkert sätt. En stor andel av Sveriges befolkning har i dag en e-legitimation men det är viktigt att alla som behöver kan få tillgång till enkla och säkra e-legitimationer. Det offentliga måste säkerställa att lösningarna uppfyller högt ställda krav på säkerhet och användbarhet och att nödvändig samordning mellan inblandade aktörer sker.

Att alla har förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället är viktigt. Med den utgångspunkten har regeringen genomfört ett antal satsningar, bl.a. har Internetstiftelsen beviljats medel för att etablera s.k. Digidelcenter och Digidelnätverket beviljats bidrag för aktiviteter som främjar digital delaktighet i hela landet.

Myndigheter ska vara serviceinriktade och på ett smidigt och enkelt sätt hjälpa enskilda så att de kan ta till vara sina intressen. Myndigheters webbplatser och digitala tjänster har kommit att spela en allt större och viktigare roll, samtidigt som det finns många som behöver hjälp och stöd vid ett personligt möte. De lokala servicekontor som tillhandahåller service för Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten ökar tillgången till statlig service, och av Januariavtalet framgår att fler servicekontor ska byggas ut i hela landet.

I dag är det många som använder internet för att utföra olika tjänster i sin vardag, t.ex. banktjänster. Som finansmarknadsminister ansvarar jag för lagstiftningen på finansmarknadsområdet. Den innehåller bl.a. bestämmelser om rätten att öppna betalkonto med grundläggande funktioner hos kreditinstitut, t.ex. att göra uttag, insättningar och betala räkningar. Dessa tjänster kan tillhandahållas över disk eller internet och det finns olika sätt att få tillgång till internetbankstjänster, t.ex. med inloggningsdoser.

Det är viktigt att alla i samhället har rimlig tillgång till grundläggande betaltjänster, oavsett ålder, kön eller var i landet man bor. I arbetet med detta har regeringen i lagrådsremissen Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster föreslagit att kreditinstitut ska vara skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet.

Stockholm den 19 augusti 2019

Per Bolund

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-05)