Postnord

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1535 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/05400/ITP

Näringsdepartementet

Bostads- och digitaliseringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1535 av Betty Malmberg (M) Postnord

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att Postnord ska leva upp till det förtroende och till den kvalitet vi har rätt att ställa krav på som skattebetalare och som användare av Postnords tjänster?

I Sverige är Post- och telestyrelsen (PTS) den myndighet som är utsedd av regeringen att meddela tillstånd för postverksamhet och att utöva tillsyn inom postområdet. PTS har utsett Postnord AB:s dotterbolag Postnord Group AB att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i hela landet. Staten ställer nu, precis som tidigare, långtgående krav på Postnord. Detta sker genom postlagen (2010:1045), tillståndsvillkoren och Postnords bolagsordning. Bolaget får ingen ersättning från staten för att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. Det är inte skattebetalarna som betalar för den samhällsomfattande posttjänsten. Postnord har hitintills uppfyllt minimikravet på att 85% av de brev som lämnas in för övernattbefordran ska delas ut påföljande arbetsdag vilket innebär att man har klarat av sina internationella åtaganden när det gäller den gränsöverskridande posten. PTS har under det senaste året mottagit ett kraftigt ökat antal klagomål på postutdelningen. Myndigheten för sedan tidigare en dialog med postoperatörerna, där ibland Postnord, om de aktuella kvalitetsproblemen. PTS ser allvarligt på situationen och kommer nu öka sina tillsynsinsatser. Jag har fullt förtroende för PTS tillsyn på postområdet.

Postmarknaden är en marknad i förändring eftersom digitaliseringen av samhället har inneburit förändrade kommunikationsmönster i form av minskande brevvolymer parallellt med en ökad pakethantering. Detta har bland annat skapat utmaningar för till exempel Postnord, framför allt i den danska delen av bolaget.

För att säkerställa att postlagstiftningen är ändamålsenlig både i dag och för framtiden tillsatte regeringen i augusti förra året en utredning med uppgift att se över postlagstiftningen. Jag tog emot utredningens slutbetänkande Till sista utposten. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle SOU 2016:54 den 1 september i år. Slutbetänkandet kommer nu skickas ut på remiss.

Remisstiden för utredningens delbetänkande Som ett brev på posten. En Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle SOU 2016:27 har precis löpt ut och nu kommer vi att analysera remissinstansernas synpunkter. Regeringen kommer sedan ta ställning till hur vi ska gå vidare med förslagen från delbetänkandet. Jag vill understryka att det är viktigt för mig och regeringen att det finns en posttjänst av god kvalitet i hela landet, som är kostnadseffektiv och i så stor utsträckning som möjligt motsvarar hushållens och företagens behov.

Stockholm den 15 september 2016

Peter Eriksson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-08-25)