Privatägda flygplatser

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1433 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2020/

01500/TP

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1433 av Mikael Eskilandersson (SD)
Privatägda flygplatser

Mikael Eskilandersson har frågat mig hur jag och regeringen ser på privatägda flygplatsers funktion för det svenska samhället och deras möjlighet att verka.

Jag svarade den 19 maj i år på en fråga från Mikael Eskilandersson på samma tema som i den nu aktuella frågan. Jag nämnde vid det tillfället att de icke-statliga regionala flygplatserna årligen får ca 103 miljoner kronor i statligt driftstöd.

Enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transport-infrastruktur kan länsplanerna omfatta bidrag för icke-statliga flygplatser, inklusive privatägda flygplatser, som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen. Det är respektive region som gör en sådan bedömning.

Stockholm den 3 juni 2020

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-27)