Privatkopieringsavgifter

Svar på skriftlig fråga 2014/15:529 besvarad av Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister

Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister

Dnr Ju2015/4174/Statssekr

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:529 av Jan R Andersson (M) Privatkopieringsavgifter

Jan R Andersson har frågat mig om jag anser att det finns behov av att göra en översyn av upphovsrättslagen i syfte att modernisera reglerna för privatkopieringsersättning.

Upphovsrättslagen ger oss alla möjlighet att under vissa förutsättningar fritt kopiera musik, film och de flesta andra skyddade verk, om det sker för privat bruk och från en lovlig förlaga. Det är en bra ordning och en rimlig avvägning mellan upphovsmännens och den breda allmänhetens intressen. Privatkopieringsersättningen avser att kompensera upphovsmännen för den inskränkning i upphovsrätten som kopieringen innebär. Att det måste finnas en kompensationsordning följer dessutom av EU-rätten.

De senaste årens mycket snabba tekniska utveckling har lett till nya utmaningar för upphovsrätten. Nya affärsmodeller och förändrade konsumtionsmönster kan påverka bedömningen av hur ett ersättningssystem bör vara utformat. För legitimiteten i systemet är det viktigt att det finns en tydlig koppling mellan bl.a. den ersättning som i slutänden betalas av konsumenten och användningsområdet för avgiftsbelagda produkter.

Det kan finnas anledning att ändra regelsystemet. För närvarande pågår en översyn av det upphovsrättsliga regelverket på EU-nivå och privatkopieringsersättningen är ett av de områden där det kan komma förslag till ändringar.

Stockholm den 20 maj 2015

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-05-12)