Prognos över antalet beviljade uppehållstillstånd

Svar på skriftlig fråga 2016/17:478 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


PAGE

2


Dnr Ju2016/08892/POL

Ju2016/08893/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på de sammanslagna riksdagsfrågorna 2016/17:477 Kvalitet i asylprövningen och 2016:17:478 Prognos över antalet beviljadeuppehållstillstånd, båda av Johan Forssell (M)

Johan Forssell har ställt två frågor till mig angående andelen beviljade uppehållstillstånd. Den första frågan gäller vad jag gör för att säkerställa kvalitet i Migrationsverkets asylprövning trots det stora antalet avgjorda ärenden. Den andra frågan gäller hur jag säkerställer att den höga och stigande bifallsandelen i asylärenden beaktas i prognoser vad gäller antalet beviljade uppehållstillstånd.

Regeringen har tagit flera initiativ för att Migrationsverkets asylhantering ska bli mer kostnadseffektiv och rättssäker. Regeringens satsningar har bl.a. möjliggjort att Migrationsverket på kort tid har kunnat genomföra nödvändiga och kraftiga personalförstärkningar. Regeringen har vidare, bl.a. genom uppdrag till Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen, migrationsdomstolarna och Domstolsverket, vidtagit åtgärder för att med bibehållen rättssäkerhet öka förutsättningarna för att asylsökande som överklagat Migrationsverkets beslut snabbt ska få ett beslut.

För att kunna bedöma om bifallsfrekvensen under året är rimlig, bör den sättas i relation till fördelningen mellan ursprungsländer avseende de asylärenden som avgjorts av Migrationsverket. Till och med november i år har drygt 100 000 ärenden avgjorts och bifallsfrekvensen totalt för dessa ärenden är 59 %. Av de ärenden som avgjorts under denna period avser 55 % syrier, eritreaner och statslösa. Gemensamt för dessa tre grupper är att presumtionen för beviljande är hög. Bifallsandelen t.o.m. november ligger på 90 % för såväl syrier som eritreaner och på 83% för statslösa. Bifallsandelen för ensamkommande barn från dessa ursprungsländer och för statslösa är ännu högre, dvs. 94-95%.

Migrationsverket bedömer och redovisar redan idag ärendesammansättning och bifallsandel i sina prognoser. Migrationsverkets prognoser innefattar även bedömningar avseende kommunmottagande. För den del av kommunmottagandet som sker till följd av bosättningslagen för Migrationsverket dessutom en dialog med respektive kommun avseende fördelning av mottagandet under året. Regeringen har även gett Migrationsverket och Domstolsverket i uppdrag att samordna och vidareutveckla prognos- och analysarbetet i syfte att förbättra möjligheterna att göra tillförlitliga och rättvisande prognoser.

Stockholm den 22 december 2016

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-12-08)