Rättsläget för bistånd som vidareförmedlas genom organisationer

Svar på skriftlig fråga 2016/17:10 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:10 av Birgitta Ohlsson (L) Rättsläget för bistånd som vidareförmedlas genom organisationer

Birgitta Ohlsson har frågat mig när utredningen av rättsläget för bistånd som vidareförmedlas genom organisationer som inte är svenska myndigheter ska vara färdigställd.

Som Birgitta Ohlsson nämner är regeringen i färd med att färdigställa ett nytt Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Policyramverket kommer att lämnas över som en skrivelse till riksdagen i höst och ersätter den tidigare biståndspolitiska plattformen. 

Vad gäller behovet av en utredning av rättsläget för bistånd som vidareförmedlas genom organisationer som inte är svenska myndigheter, är det en fråga som aktualiserades redan 2010, d.v.s. under förra regeringen. Den besvarades dock aldrig. Dåvarande regeringen valde att vidga ambitionen till att se över de rättsliga förutsättningarna för all biståndsverksamhet som innebär överlåtelse av förvaltningsuppgifter till tredje part.

Regeringen har för avsikt att ytterligare analysera rättsläget för bistånd som vidareförmedlas genom organisationer som inte är svenska myndigheter. Vår ambition är att hantera frågan på ett ansvarsfullt sätt då frågeställningen är komplex och resultatet kan riskera att inverka negativt på den löpande verksamheten samt påverka viktiga insatser och stöd. Vi kan i dagsläget inte säga när en sådan analys är klar.

Stockholm den 22 september 2016

Isabella Lövin

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-09-14)