Rättvisa transportförhållanden i hela landet

Svar på skriftlig fråga 2019/20:4 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/02404/TP

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:4 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Rättvisa transportförhållanden i hela landet

Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig om regeringen kommer att vidta åtgärder för att uppnå mer rättvisa transportförhållanden för företagare i hela landet.

Regeringen beslutade under 2018 om Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi, som syftar till att bidra till att de transportpolitiska målen nås, att stärka näringslivets konkurrenskraft och till att främja en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart. Inom ramen för genomförandet av strategin har regeringen bland annat uppdragit åt Trafikverket att inventera vilka åtgärder som kan vidtas som skapar förutsättningar för fler godstransporter på järnväg. Uppdraget omfattar att utreda förutsättningar för och ta fram förslag till åtgärder för att öka godstransporternas nyttjandegrad i järnvägssystemet, utan att det drabbar persontrafiken med tåg. Trafikverket redovisade uppdraget den 13 september 2019 och kommer att fortsätta arbetet med att genomföra åtgärderna i redovisningen.

Regeringen har även uppdragit åt Trafikverket att bl.a. identifiera eventuella hinder för ökad omlastning till järnväg, samt analysera och föreslå hur ökad intermodalitet kan stimuleras, exempelvis med nya tekniska lösningar. Trafikverket ska rapportera uppdraget senast den 31 december 2019.

Förra året beslutade regeringen om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen vilket är en satsning på över 700 miljarder kronor på Sveriges infrastruktur. Det innebär den största järnvägssatsningen i modern tid med omfattande nyinvesteringar men också en rekordstor ökning av järnvägsunderhållet. Det ger goda förutsättningar för att kunna påbörja investeringar i ny järnvägskapacitet men kommer också att möjliggöra ett återtagande av många års försummelse av järnvägsunderhåll i Sverige.

För att främja näringslivets behov av järnvägstransporter har regeringen avsatt 1,2 miljarder kronor i en särskild pott. Syftet är att med relativt sett mindre och snabba åtgärder i järnvägsinfrastrukturen bidra till att skapa goda förutsättningar för näringsidkare att använda järnvägssystemet och därmed stärka näringslivets konkurrenskraft.

Sammantaget kan jag konstatera att regeringen har genomfört ett flertal satsningar och vidtagit åtgärder för att över hela landet främja näringslivets behov av godstransporter.

Stockholm den 17 september 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-11)