Regeringens äldresatsning

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1427 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)Svar på fråga 2019/20:1427 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) Regeringens äldresatsning

Ann-Christine From Utterstedt har frågat mig hur många utbildningsplatser som behövs för att tillgodose det egentliga behovet av behörig och kompetent äldreomsorgspersonal.

Kvaliteten och säkerheten i svensk äldreomsorg avgörs bland annat av vilka förutsättningar Sveriges undersköterskor och vårdbiträden får för att utföra sitt arbete. Utbrottet av det nya coronaviruset har synliggjort det svåra bemanningsläge som äldreomsorgen står inför. För att klara såväl den kortsiktiga som långsiktiga kompetensförsörjningen, är det viktigt att skapa förutsättningar för att behålla befintlig personal, attrahera yrkeserfaren personal samt rekrytera ny personal. Det är också viktigt att den personal som anställs har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter och att personalen får goda förutsättningar för att utföra sitt arbete.

Mot denna bakgrund presenterade regeringen Äldreomsorgslyftet som ska stärka förutsättningarna till att vidareutbilda sig eller yrkesväxla till vårdbiträde eller undersköterska. Satsningen planeras att omfatta cirka 2,2 miljarder kronor under 2020–2021. Arbetsmarknadens parter har kompletterat satsningen med en överenskommelse om tillsvidareanställningar på heltid. Tillsammans bedöms det leda till att cirka 10 000 nya och befintliga medarbetare inom äldreomsorgen får möjlighet till fast tjänst på heltid och att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Regeringens satsning handlar alltså inte, såsom Ann-Christina From Utterstedt anger, endast om ett visst antal utbildningsplatser.

Det finns i dag ingen reglering av vilken kompetens en undersköterska eller vårdbiträde ska ha. Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre är endast rekommendationer. Det är arbetsgivarna som bedömer vilken kompetensnivå som är tillräcklig för arbetsuppgifterna. Regeringen vill förstärka undersköterskors yrkesroll med en skyddad yrkestitel. Regeringen kommer inom kort att remittera ett förslag om övergångsbestämmelser som krävs för att en yrkestitel för undersköterskeyrket ska kunna införas. Enligt förslaget ska den nya regleringen börja gälla från och med den 1 januari 2025.

Regeringen bedömer att äldreomsorgslyftet kommer att bidra till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och förhoppningsvis attrahera fler att söka sig till dessa yrken. Det är individens behov och intresse som främst styr hur många utbildningsplatser som behövs och regeringen följer utvecklingen med stort intresse.

Stockholm den 3 juni 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-26)