Regeringens reformering av lärarutbildningen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:624 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)


U2019/01821

/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:624 av Robert Stenkvist (SD)
Regeringens reformering av lärarutbildningen

Robert Stenkvist har frågat mig om jag och regeringen planerar några konkreta åtgärder som ska vidtas för att minska antalet lärarutbildningar med ifrågasatt kvalitet.

I sin fråga hänvisar Robert Stenkvist till Universitetskanslersämbetets nyligen publicerade utvärdering av grundlärarutbildningarna och förskollärarutbildningarna, där 32 av de 67 utvärderade utbildningarna fick omdömet ifrågasatt kvalitet.

Att lärarutbildningarna är av hög kvalitet är av stor betydelse, inte minst för att höja skolans kunskapsresultat. Från regeringens sida ser vi tydliga behov av förbättringar.

Jag vill framhålla att just Universitetskanslersämbetets utvärderingar spelar en viktig roll för att höja kvaliteten. De är en del i det nationellt beslutade kvalitetssäkringssystemet som införts av regeringen och har både till syfte att kontrollera kvaliteten och bidra till kvalitetsutveckling. För de lärosäten som fått omdömet ifrågasatt kvalitet är utvärderingen inte avslutad utan de får nu ett år på sig att åtgärda bristerna. Jag förväntar mig nu att åtgärder vidtas och att arbetet prioriteras högt av lärosätenas ledningar. På så vis kan systemet fylla sin kvalitetsdrivande funktion.

Vid sidan av detta är arbetet nu påbörjat med att reformera lärarutbildningen utifrån Januariavtalet. Detta innebär bland annat att kraven på utbildningen ska skärpas, fler lärarledda timmar ska införas, kopplingen mellan teori och praktik ska stärkas och det ska vara mer fokus på metodiken. Förutsättningarna för akademiker att välja läraryrket ska också underlättas.

Jag avser att återkomma med konkreta förslag på hur vi ska ta oss an denna reformering. Det är av högsta vikt för svensk skola.

Stockholm den 15 maj 2019

Matilda Ernkrans

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-08)