Regionalt övertagande av Gamla Uppsala museum

Svar på skriftlig fråga 2014/15:782 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2015/02207/KL

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:782 av Niclas Malmberg (MP) Regionalt övertagande av Gamla Uppsala museum

Niclas Malmberg har frågat mig om staten kan vara behjälplig till en lösning med regionalt övertagande av Gamla Uppsala museum.

Riksantikvarieämbetet bedriver sedan lång tid tillbaka publik verksamhet vid Gamla Uppsala museum och Glimmingehus. Sedan årsskiftet 2015 är myndigheten hyresgäst hos Statens fastighetsverk vid dessa platser. Riksantikvarieämbetet verkar för att verksamheterna på sikt ska tas över av regionala aktörer då deras bedömning är att de har bättre förutsättningar att långsiktigt utveckla verksamheten och sätta in den i ett regionalt sammanhang.

Jag ser positivt på att regionala aktörer ska ha möjlighet att överta huvudmannaskapet för dessa verksamheter, där det finns ett sådant regionalt intresse. Jag är därmed också positiv till den dialog som förs mellan berörda parter som syftar till att finna en lösning avseende ett regionalt övertagande av Gamla Uppsala museum.

Stockholm den 23 september 2015

Alice Bah Kuhnke

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-09-10)