Registerforskning

Svar på skriftlig fråga 2021/22:824 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
U2022/00289 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:824 av Betty Malmberg (M)
Registerforskning

Betty Malmberg har frågat mig om jag är beredd att utvärdera om det finns ytterligare åtgärder som bör vidtas för att öka forskarsamhällets användning av och tillgänglighet till registerdata.

God tillgänglighet till registerdata för forskningsändamål är och har varit av stor vikt för svensk forskning. Regeringen har sedan 2017 gett Statistiska centralbyrån (SCB) ett årligen återkommande återrapporteringskrav i myndighetens regleringsbrev om att redovisa vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten till statistiskt material för forskningsändamål. Likaså har Vetenskapsrådet enligt myndighetens instruktion i uppgift att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av registeruppgifter för forskningsändamål. Uppföljning och utvärdering av myndigheternas arbete för att förbättra tillgängligheten till registerdata sker inom ramen för den löpande myndighetsstyrningen.

Enligt SCB:s återrapportering till regeringen arbetar myndigheten med åtgärder både på kort och lång sikt för att förenkla och snabba upp processerna, och har bland annat förändrat sitt arbetssätt för att göra utlämning av mikrodata mer effektiv. Myndigheten redovisar också att arbete med att utveckla de tekniska förutsättningarna för att genomföra mikrodatauppdrag pågår. Därtill har prissättningen av uppdragen setts över av SCB, vilket har resulterat i en bättre transparens och att priserna för uppdragen kunnat reduceras.

Vetenskapsrådet ansvarar för en webbplats där handfast information till registerforskare finns samlad, registerforskning.se. Myndigheten har även utvecklat ett metadataverktyg, Register Utiliser Tool (RUT), för att underlätta registerbaserad forskning. RUT ger en överblick över vilken information som finns tillgänglig och kan kopplas ihop från register och biobanker hos olika myndigheter. Antalet register som är anknutna till RUT ökar stadigt.

Enligt en sammanställning av Vetenskapsrådet framgår att register varit en viktig resurs för covid-19-relaterad forskning under pandemin och att en stor andel, ca 45 procent, av de kliniska studier som har startats i Sverige under pandemin baseras på registerdata.

Sammanfattningsvis har ett antal konkreta åtgärder nu kommit på plats hos myndigheterna som har förbättrat tillgången till registerdata för forskningsändamål.

Stockholm den 26 januari 2022

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-01-19)